THE CONCEPTUAL BASIS OF STUDENTS’ SUBJECTIVITIES TO THE PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL FUTURE PERFORMANCE

  • Svitlana Shekhavtsova 36003 Ukraine, Poltava, 5 Kovalya str., 4 hostel, 710 room
Keywords: students’ subjectivities, students’ professional training, personal ability, professional and pedagogical performance

Abstract

We discussed the notion of “students’ subjectivities” from the current psychological and pedagogical point of view. The author investigates the notion in its historical development. The paper reviews the developing students’ subjectivities, focusing on students’ abilities and personal characteristics, such as students’ setting goals, achievement values, recognizing actual or potential perspectives. The article aims to study the problem of developing students’ subjectivities and to carry out theoretical analysis of students’ subjectivities showing the historical development of this category and reflecting the stages of students’ professional and pedagogical development. The target group of students are students related to pedagogical teaching practice. Relations between students’ subjectivities and the efficiency of their  future professional and pedagogical performance are discussed, as well as how to develop students’ subjectivities creating special pedagogical conditions during the academic process in the university. We also focus on stages of students’ professional and pedagogical development, such as the stage of students’ professional training, professional adaptation stage and directly professionalization. In this regard, we present the core conceptual bases of students’ subjectivities development to professional and pedagogical performance. The conceptual bases highlight the idea of ​​students’ gradual change from one stage of students’ professional and pedagogical development to the following ones; the idea of the organization of reflective teaching activities of students’ interaction in the development of students’ subjectivities; and the idea of ​​interpreting the mechanisms of the students’ subjectivities development.

References

Abulkhanova-Slavckaya, K. A. (1991). Strategiay szhizni [Life strategy]. Moscow: Mysl.

Abulkhanova-Slavckaya, K. A. (1980) Deyatelnost i psikhologiya lichnosti [The performance and the psychology of the personality]. Moscow: Nauka.

Ananev, B. (1996). Psihologiya i problemy chelovekoznaniya [Psychology and the people awareness’ problems]. Moscow: Nauka.

Borytko, N. (2001). V prostranstve vospitatelnoy deyatelnosti [In the context of upbringing performance]. Volgograd: Peremena.

Borytko, N. (2000). Pedagog v prostranstvakh sovremennogo vospitaniya [The educator in the context of current upbringing]. Volgograd: Peremena.

Brushlinskiy, A. (1994). Problemy psikhologii subekta [The problems of the psychology of the subject]. Moscow: The Institute of the Psychology RAN.

Derkach, A. A., Sayko E. V. (2010). Samorealizatsiya – osnova akmeologicheskogo razvitiya [Selfrealisation – the basis of the acmeological development]. Moscow: MPSI & Voronazh: MODEK.

Karoly, P. (1993). Mechanisms of Self-Regulation: a Systems View. Annual Review of Psychology, 44, 23-51.

Kashlev, S. S. (2004). Teoriya i practika obespecheniya razvitiya subektnocti pedagoga v ekologo-pedagogicheskoy deyatelnosti [The theory and the practice of providing the educator’s subjectivity development through the ecological and pedagogical performance]. Moscow: Moscow University.

Katsarou, E. & Tsafos, V. (2009). Students’ Subjectivities vs. Dominant Discourses in Greek L1 Curriculum. The International Journal of Learning, 16(11), 35-46.

Leontev, A. (1975). Deyatelnoct. Soznanie. Lichnoct [The performance. The mind. The person]. Moscow: Politizdat.

Markova, A. (1993). Psikhologiya truda uchitelya [The psychology of teacher’s work]. Moscow: Prosvescheniye.

Menshikova, L. (2007). Prikladnoe znachenie kontseptsii individualnosyi B. G. Ananeva [The applied meaning of B. G. Ananev’s conception of individualization]. Psycological Journal, 28(5), 70-80.

Mukhametzyanova, F. (2002). Subektnost studenta vyshego pedagogicheskogo zavedeniya: teoriya i praktika [The Student’s subjectivity of the high pedagogical educational establishment: the theory and the practice]. Kirov: Kirov University.

Olkhovaya, T. (2007). Stanovlenie subektnosti studenta universiteta [The beginning student’s subjectivity in the University]. Orenburg: Orenburg University.

Petrovskiy, V. (1996). Lichnost v psikhologii [The personality in the Psychology]. Rostov-na-Donu: Fenix.

Podymova, L. (2010). Stilevye osobennosti innovatsionnoy deyatelnocti pedagoga [The stylish peculiarities of the innovative performance of the educator]. The Pedagogical Education and the Science, 8, 31-35.

Ross, C., Willigen, M. (1997). Education and the Subjective Quality of Life. Journal of Health and Social Behavior, 38,275-297.

Rubinshtein, S. L. (1999). Osnovy obschey psikhologii [The basis of the general psychology]. Sankt-Petersburg: Piter.

Savchenko, S. (2005). Subektnoct lichnocti v kontexte sotsialno-pedagogicheskogo podkhoda [The subjectivity of the person in the context of socio-pedagogical approach]. Social Pedagogics: theory and practice, 3, 9-12.

Schunk, D. (1996). Goal and self-evaluative influences during children’s cognitive skill learning. American Educational Research Journal, 33, 359-382.

Sergienko, E. (2011). Systemno-subektnyi podkhod: obosnovanie i perspective [Systematic and subjective approach: substance and perspectives]. Psycological Journal, 32(1), 120-131.

Skorych, L. (2011). Subektnict v osvitnyomu protsesi [Subjectivity in the educational process]. Zbirnyk naukovykh pryats KPNU imeni Ivana Ogienka, 11, 836-850.

Slastyonin, V. A. (2008). Pedagogika [Pedugogics]. Moscow: Publishing Center Akademia.

Sorokovykh, G. (2004). Subektno-deyatelnostny podkhod k lingvisticheskoy podgotovke studentov neyazykovykh vuzov [The subjective and performance approach to the linguistic students’ training in non-linguistic high educational establishments]. Kursk: Kursk University.

Published
2020-01-01
How to Cite
Shekhavtsova, S. (2020). THE CONCEPTUAL BASIS OF STUDENTS’ SUBJECTIVITIES TO THE PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL FUTURE PERFORMANCE. Journal of Education Culture and Society, 6(2), 102-109. https://doi.org/10.15503/jecs20152.102.109