Causes and Consequences of Postponing the Decision to Marry in the Opinion of Young Adults

Authors

  • Aleksandra Rabenda-Nowak Institute of History, Vistula University, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, Poland
  • Kamila Wylęgły Institute of Pedagogy, University of Wrocław, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.171.184

Keywords:

family, marriage, cohabitation, postmodern society, young adults, informal relationship

Abstract

Aim. The aim of this article is to analyse why young adults in the postmodern world postpone the decision to marry. The authors want to present the reasons for this situation on the basis of surveys conducted with young adults aged 18-35 years old, taking into consideration both psychosocial and economic-cultural factors.

Methods. In the research procedure, the authors used the survey method and the questionnaire interview technique. The unsupervised survey questionnaire was distributed to the respondents online. The research sample consisted of 28 persons in the age group of young adults. All the respondents were in informal partnerships.

Results. Among young adults aged 18-35 years old, reasons for postponing marriage may be divided into psychosocial, related to the pressure of society to carry out developmental tasks and social roles; as well as economic and cultural, focusing on cultural changes and economic standards of young people.

Conclusion. Young adults see the consequences of postponing the decision to marry, but it seems like changing cultural and social circumstances of the postmodern world allow them to make a conscious decision regarding their future. They have a neutral or positive attitude towards postponed marriage.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Aleksandra Rabenda-Nowak, Institute of History, Vistula University, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, Poland

She is a PhD student at Vistula University and an alumnus of American Studies
Center, University of Warsaw. She also works at the British Embassy Warsaw. Aleksandra wrote her MA
thesis about the topic of maternity leave in the USA. Her main research interests include feminism,
women’s rights, American social policy, and history of family.

Kamila Wylęgły, Institute of Pedagogy, University of Wrocław, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland

Rehabilitation pedagogue, PhD student at the University of Wrocław, student of positive psychology. Research interests: risk behaviour, positive prevention, the concept of capital.

References

Baker, M. (2001). Families, Labour and love. UBC Press.

Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej [Two sketches on postmodern morality]. Instytut Kultury.

Bee, H. (1998). Psychologia rozwoju człowieka [The psychology of human development] (A. Wojciechowski, Trans.). Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Cheal, D. (1996). New Poverty: Families in Postmodern Society: Families in Postmodern Society. Greenwood Press.

Dakowicz, A. (2014). Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego [Marriage success. Psychological determinants in the perspective of Joseph Kozielecki's transgressive model]. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Gostkowski, Z. (1976). O poprawę jakości w badaniach surveyowych [For quality improvement in survey research]. Studia Socjologiczne, 3(62), 257-285.

Gurba, E. (2011). Wczesna dorosłość [Early adulthood]. In: J. Trempała (Ed.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki [Psychology of human development. An academic handbook]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Imbierowicz, A. (2012). Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich kobiet [The demise of the myth of the Polish Mother? The myth’s evolution and its impact on motherhood in Poland]. Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 430-442. https://doi.org/10.15503/onis2012-430-442.

Juroszek, W. (2012). Przedmałżeńskie współżycie seksualne a odraczanie decyzji o małżeństwie i rodzicielstwie [Premarital sex and postponing a decision to marry and decision to have children]. Family Forum, 2, 45-57.

Kravdal, O. (2001). The impact of marital status on cancer survival. Social Science & Medicine, 52, 357-368.

Krzaklewska, E. (2017). W stronę międzypokoleniowej współpracy. Wyprowadzenie się z domu rodzinnego z perspektywy dorosłych dzieci i ich rodziców. Z warsztatów badawczych [Towards intergenerational cooperation. Moving out of the family home from the perspective of adult children and their parents. From the research workshop]. Societas/Communitas, 2(24), 159-176.

Levinson, D. (1986). A conception of adult development. American Psychologist, 41(1), 3-13.

Ładyżyński, A. (2009). Małżeństwo? Nie, dziękuję! Rzecz o przyczynach niezawierania związków [Marriage? No, thank you! A thing about the reasons for not having relationships]. In: A. Ładyżyński (Ed.), Rodzina we współczesności [The family in modern times] (pp. 263-267). Natur Art.

Malina, A. (2014). Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka. Współczesne problemy realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych [Early adulthood in the human life cycle. Contemporary problems in the realisation of developmental tasks of young adults]. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2016, January) Małżeństwa i dzietność w Polsce [Marriages and fertility rate in Poland]. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html

Melosik, Z. (2002). Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości [Instant culture: the paradoxes of pop identity]. In: W. Burszta, & A. De Tchorzewski (Eds.), Edukacja w czasach popkultury [Education in an era of pop culture] (pp. 11-32). Wydawnictwo Akademickie Żak.

Muraco, J. A., & Curran, M. A. (2012). Associations between marital meaning and reasons to delay marriage for young adults in romantic relationships. Marriage & Family Review, 48, 227–247. https://doi.org/10.1080/01494929.2012.665013.

Mynarska, M. (2011). Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie [When to have a child? A qualitative study of postponement of childbearing]. Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH, 11, 226-240.

OECD Family Database. (n.d.). PF2.1. Parental leave systems. https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf.

Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego [Adult human development]. Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2006). Pre-engagement cohabitation and gender asymmetry in marital commitment. Journal of Family Psychology, 20, 553- 560.

Riggio, H. R., & Weiser, D. A. (2008). Attitudes toward marriage: Embeddedness and outcomes in personal relationships. Personal Relationships, 15, 123-140.

Ritzer, G. (1997). Mcdonaldyzacja społeczeństwa. [The McDonaldization of society]. Wydawnictwo Literackie Muza.

Rosswen. (2018, August 29). Marriages and births in Poland. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=400403#:~:text=During%20the%20period%20of%20transformation%20in%20Poland%2C%20there,and%20the%20median%20age%20of%20women%20is%2027.

Schwarz, B. (2013). Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej [The Paradox of choice. Why more is less]. PWN.

Sikorska, M. (Ed.) (2012). Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. Raport 2012 [The dark side of motherhood - on the anxieties of modern mothers. Report 2012]. AXA Polska.

Skarbek, W. (2013). Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych [Selected issues in social science methodology]. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie [Alternative forms of marriage and family life in a post-modern world]. Zakład Wydawniczy „Nomos.”

Stępniak-Łuczywek, A. (2004). Wpływ okresu dzieciństwa na małżeństwo. Przegląd teorii i badań [The impact of childhood on marriage. A review of theory and research]. Małżeństwo i Rodzina, 2, 33-39.

Szklarczyk, D. (2016). Kodowanie danych jakościowych [Coding of qualitative data]. Fundacja Rozwoju Badań Społecznych. http://www.furbs.org/index.php?id=21&type=article

Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie [Sociology of family. Evolution, history, differentiation]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szukalski, P. (2012). Późne macierzyństwo we współczesnej Polsce [Late motherhood in contemporary Poland]. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 6. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3564/2012-6%20P%C3%B3%C5%BAne%20macierzy%C5%84stwo.pdf.

Thomson, E., & Colella, U. (1992). Cohabitation and marital stability: Quality or commitment? Journal of Marriage and Family, 54, 259-267.

Thompson, K. (2015). Postmodern perspectives on the family. Revise Sociology. https://revisesociology.com/2015/04/03/postmodern-perspective-family/

Tomaszewski, T. (1975). Człowiek i otoczenie [Man and the environment]. In: T. Tomaszewski (Ed.), Psychologia [Psychology] (pp. 13-36). PWN.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (1964). Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, ze zm. [Act of February 25, 1964, Family and Guardianship Code, Journal of Laws 2020 item 1359 with further amendments]. https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1359-10033.html

Wiersma, G. E. (1983). Cohabitation, an alternative to marriage? A cross-national study. Martinus Nijhoff Publishers.

Wylęgły, K. (2019). Psychospołeczne uwarunkowania odraczania decyzji o macierzyństwie [Psychosocial considerations for not deciding on maternity]. Ogrody Nauk i Sztuk, 9(9), 189–198. https://doi.org/10.15503/onis2019.189.198.

Downloads

Published

2022-09-27

How to Cite

Rabenda-Nowak, A. ., & Wylęgły, K. (2022). Causes and Consequences of Postponing the Decision to Marry in the Opinion of Young Adults. Journal of Education Culture and Society, 13(2), 171–184. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.171.184