The Greek Catholic Church in Czechoslovakia under the pressure of normalisation in 1969 – 1989

Authors

 • Jana Lukáčova Department of Historical Sciences, Greek-Catholic Theological Faculty, University of Presov in Presov Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovakia
 • Peter Šturák Department of Historical Sciences, Greek-Catholic Theological Faculty, University of Presov in Presov Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovakia https://orcid.org/0000-0003-4606-5208
 • Martin Weis TF Department of Theological Disciplines, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-4326-3527

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.631.644

Keywords:

church history, Greek Catholic Church, Czechoslovakia, normalisation

Abstract

Aim. This article presents the status of the Greek Catholic Church during a defined period. It brings the functioning of this religion in the period of normalisation of society closer.

Methods. Our study is the result of archival and document-based research, as well as expert studies and monographs dealing with the above-mentioned issue.

Results. Although we can define the period studied in our research as a period of relative freedom when compared with the years 1950–1967, it cannot be perceived as a total liberation of the Church. Unfortunately, the political reality was also reflected in the life and functioning of the Church itself. The Greek Catholic Church and its leaders understood that without the necessary support from the state and regime, they would lose their freedom mainly attained in the first half of 1968.

Conclusion. The Greek Catholic Church had to face several important and ground-breaking tasks that were to ensure its stability for functioning and administration after 18 years of its non-existence. This involved receiving state consent for Consecrator ThDr. Basil (Vasiľ) Hopko, leadership of the Greek Catholic Church in general, consolidation of relationships and conflict resolution between the Greek Catholic Church and the Orthodox Church, or even the area of support and consent for building its own institute of theological formation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

 • Jana Lukáčova, Department of Historical Sciences, Greek-Catholic Theological Faculty, University of Presov in Presov Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovakia

  Position: lecturer

  Research focus: Slovak history, History of the Greek Catholic Church, General History, History of Islam.

 • Peter Šturák, Department of Historical Sciences, Greek-Catholic Theological Faculty, University of Presov in Presov Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, Slovakia

  Position: professor, dean of the faculty

  Research focus: Ecclesiastical history of antiquity, Church history of the 20th century, History of the Greek Catholic Church, The person of Blessed Bishop P. P. Gojdič OSBM, Political history of the 20th century.

 • Martin Weis, TF Department of Theological Disciplines, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic

  Position: professor

  Research focus: Church history.

References

Balun, P. (2009). Štátnobezpečnostná situácia na Slovensku v roku 1988. In: Balun, P. (ed.) 1988 Rok pred zmenou. (pp. 10 – 40).

Binetti, M. J., Králik, R., Tkáčová, H., & Roubalova, M. (2021). Same and Other: from Plato to Kierkegaard. A reading of a metaphysical thesis in an existential key. In: Journal of Education Culture and Society. Vol. 12. No. 1, pp. 15 – 31. doi: https://doi.org/10.15503/jecs2021.1.15.31

Borza, P. (2003). Úloha Mons. Vasiľa Hopka v úsilí o záchranu a obnovu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. In: Hospodár, M. (ed.) Gréckokatolícky kalendár 2004. Košice: Byzant. (pp. 41 – 47).

Bystrický, V. a kol. (2008). Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Bratislava: Historický ústav SAV.

Coranič, J. (2014). Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení sv. Jána Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém.

Čarnogurský, J. (2009). Rok 1988 – úpadok režimu sa prehlbuje. In: Balun, P. (ed.) 1988 Rok pred zmenou. (pp. 99 – 109).

Fatľa, M. (2020). Hákový kríž vo svedomí mládeže na Slovensku. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkvi a náboženstiev v Strednej Európe. Vol. 11. No. 2, pp. 140 – 155.

Dancák, F. (2010). Ľutina: bazilika a hora. Prešov: Náboženské vydavateľstvo Petra.

FD (1988). Svätí otec Ján Pavol II. zakončil Mariánsky rok. In: Slovo- časopis Gréckokatolíckej cirkvi. Vol. XX. No. 11, p. 14.

Hirka, J. (2013). Pod ochranou Márie. Pastier v službe Cirkvi. Prešov: GTF PU.

Hlinka, A. (1987). Trpký osud gréckokatolíkov na Slovensku. In: Slovenské hlasy z Ríma, Vol. XXXVI. No. 2, pp. 15 – 17.

José García Martín & Arturo Morales Rojas and Roman Králik. The Kantian ethical perspective seen from the existential philosophy of Søren Kierkegaard’s Victor Eremita. Published Online: June 4, 2021, pp. 48 – 57. doi: https://doi.org/10.2478/ebce-2021-0003

Krenický, P. (1990). Vyhlásenie gréckokatolíckych duchovných. In: Slovo – časopis Gréckokatolíckej cirkvi. Vol. XXII. No. 1, p. 3.

Kučera, M. (1996). Gréckokatolícky kňazský seminár biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove.

Maturkanič, P., Tomanova Cergetova, I., Kondrla, P., Kurilenko, V., & Martin, J. G. (2021). Homo culturalis versus cultura animi. In: Journal of Education Culture and Society, 12(2), 51 – 58. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.51.58

Mikloško, F. (2009). 1988 – rok pred zmenou. In: Balun, P. (ed.) 1988 Rok pred zmenou. (pp. 10 – 40).

Pavlikova, M. & Zalec, B. (2019). Struggle for the human self and authenticity: Kierkegaard's critique of the public, established order, media, and false Christianity. In: Bogoslovni Vestnik. Vol. 79. No. 4, pp. 1015 – 1026. doi: 10.34291/BV2019/04/Pavlikova

Pešek, J., & Barnovský, M. (1999). Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953 – 1970. Bratislava: Veda.

Pešek, J., & Barnovský, M. (2004). V zovretí normalizácie : cirkvi na Slovensku v rokoch 1969 –1989. Bratislava: Veda.

Petro, M. (2009). Iniciatívy ordinára Jána Hirku a revitalizácia teologickej fakulty a kňazského seminára. In: Coranič, J., & Šturák, P. (eds.) Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí IV. Prešov: GTF PU. (pp. 120 – 136).

SNA, f.: ÚV KSČ- 03, 1968.

Šimulčík, J. (1998). Čas svitania. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška.

Šturák, P. (2018). Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Prešov: Petra, n. o.

Šturák, P. (2016). The legacy of the Greek catholic leading personalities and martyrs in Slovakia and their contribution for the building up of a free Slovak society. In: European journal of science and theology. Vol. 12. No. 4, pp. 39 – 48.

Šturák, P., & Lukáčová, J. (2020). Komunistická diktatúra po februárových udalostiach roka 1948 a pozícia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkvi a náboženstiev v Strednej Európe. Vol. 11. No. 2, pp. 156 – 167.

Weis, M. (2021). Boží služobník biskup Josef Hlouch a jeho vutah ke sportu. In: Theologos- tehologial revue. Vol. XXIII. No. 2. p. 213 – 222.

Zalec, B., & Pavlikova, M. (2019). Civic virtues and functions of religion in public life. In: European Journal of Science and Theology. Vol. 15, No. 6, pp. 75 – 84.

Archive of the Greek Catholic Archeparchy of Prešov (AGAP)

AGAP, Doklady kandidátov teológie, ktoré boli predložené na CMBF v Blatislave dňa 9. apríla 1974. (AGAP, Documents of the candidates of Theology submitted to the Roman Catholic Faculty of Theology of Cyril and Methodius – CMBF in Bratislava on April 9, 1974.)

AGAP, List Akčného výboru Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v Košiciach adresovaný Predsedníctvu vlády Československej republiky zo dňa 15. augusta 1968. (AGAP Letter written by the Action Committee of the Greek Catholic Church in Czechoslovakia in Košice addressed to the Presidency of the Government of the Czechoslovak Republic dated August 15, 1968.)

AGAP, Charakteristika kandidáta napísaná predsedom Miestneho národného výboru zo dňa 15. júla 1973. (AGAP Candidate characteristics written by the chairman of the Local National Committee dated July 15, 1973.)

AGAP, List gréckokatolíckych veriacich z farnosti Hromoš adresovaný Gréckokatolíckemu biskupskému úradu sídliacemu v Košiciach zo dňa 30. septembra 1968. (AGAP, Letter written by the Greek Catholic believers from the parish in Hromoš addressed to the Greek Catholic Eparchy of Košice dated September 30, 1968.)

AGAP, List kurátorov farnosti Zvala adresovaný Gréckokatolíckemu biskupskému úradu sídliacemu v Košiciach zo dňa 28. septembra 1968. (AGAP, Letter written by the curators of the parish in Zvala addressed to the Greek Catholic Eparchy of Košice dated September 28, 1968.)

AGAP, List otca Jána Sitkára adresovaný Gréckokatolíckemu biskupskému úradu sídliacemu v Košiciach zo dňa 11. októbra 1968. (AGAP, Letter written by Father Ján Sitkár addressed to the Greek Catholic Eparchy of Košice dated October 11, 1968.)

AGAP, List otca Ósza z Veľkej Poľany adresovaný Gréckokatolíckemu biskupskému úradu sídliacemu v Košiciach zo dňa 17. októbra 1968. (AGAP, Letter written by Father Ósz from Veľká Poľana to the Greek Catholic Eparchy of Košice dated October 17, 1968.)

AGAP, List otca Štefana Ujhélyiho za predsedníctvo adresovaný Okresnému národnému výboru v Humennom zaslaný dňa 1. júla 1968. (AGAP, Letter written by Father Štefan Ujhélyi for the Presidency addressed to the District National Committee in Humenné sent on July 1, 1968.)

AGAP, List správcu farnosti v Oľke adresovaný Gréckokatolíckemu biskupskému úradu sídliacemu v Košiciach zo dňa 8. októbra 1968. (AGAP, Letter written by the administrator of the parish in Oľka addressed to the Greek Catholic Eparchy of Košice dated October 8, 1968.)

AGAP, Ohlas Rímskokatolíckej – Gréckokatolíckej a Pravoslávne cirkvi k veriacim z príležitosti veľkonočných sviatkov 1969. (AGAP, Announcement of the Roman Catholic – Greek Catholic and Orthodox Churches to the faithful on the occasion of the Easter holidays in 1969.)

AGAP, Ordinariátny list, 1969. No. 3. (Ordinariate letter, 1969. No. 3.)

AGAP, Správa správcu farnosti v Tichom Potoku o započatí vyučovania náboženstva adresovaná Gréckokatolíckemu biskupskému úradu sídliacemu v Košiciach zo dňa 24. septembra 1968. (AGAP, Report written by the administrator of the parish in Tichý Potok on the beginning of the religious education addressed to the Greek Catholic Eparchy of Košice dated September 24, 1968.)

AGAP, Rozbor a zdôvodnenie počtu grk. kňazov v ČSSR. (AGAP, Analysis and justification of the number of the Greek Catholic priests in the Czechoslovak Socialist Republic.)

AGAP, Rozhodnutie vo veci oznámenia vyriešenia pomerov zo dňa 13. októbra 1968. (AGAP, Decision in matters relating to conflict resolution dated October 13, 1968.)

AGAP, Zápisnica dekanskej schôdze prešovského okresu zo dňa 17. marca 1970. (AGAP, Minutes of the Dean's meeting of the Prešov District held on March 17, 1970.)

AGAP, Zápisnica zo stretnutia s ministrom kultúry Válkom zo dňa 16. januára 1970. (AGAP, Minutes of the meeting with the Minister of Culture Válek held on January 16, 1970.)

Downloads

Published

2022-09-27

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES

How to Cite

Lukáčova, J. ., Šturák, P., & Weis, M. (2022). The Greek Catholic Church in Czechoslovakia under the pressure of normalisation in 1969 – 1989. Journal of Education Culture and Society, 13(2), 631-644. https://doi.org/10.15503/jecs2022.2.631.644