ISSUE OF HOLOCAUST TEACHING AT PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN SLOVAKIA

Authors

  • LUCIÁNA HOPTOVÁ Institute of History, Faculty of Arts, University of Prešov in Prešov Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovak Republic

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.429.443

Keywords:

holocaust, history, primary schools, grammar schools, Slovak Republic

Abstract

Aim. The primary aim of the study is to examine how the issue of Holocaust is integrated into teaching of history at primary schools and grammar schools in the Slovak Republic. The secondary aim is to present the methodological ideas, suggestions and recommendations for teaching Holocaust in Slovak schools.

Methods. The subject of the study is analysis of basic state educational documents defining the compulsory content of education and training for the school subject of history at primary school and grammar school, thus the National Educational Programme for lower secondary education (second stage of primary school) and the National Educational Programme for grammar schools (completed secondary general education), with emphasis to Holocaust. The method of analysis is applied to textbooks of history that contain information of Holocaust. The study also includes a detailed analysis of methodological recommendations and suggestions prepared by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the National Institute for Education to assist teachers in teaching Holocaust issue. The study is supplemented by knowledge from educational practice what was obtained through interview method with 15 teachers of history.

Results. Holocaust is an integral part of teaching history at primary schools and grammar schools. Students get acquainted with Holocaust issue in Slovak and global historical context in the 9th year of primary school and in the 3rd year of grammar school with a four-year educational programme. The basic content of education is defined in the eduational standards of national educational programmes. Teachers can specify and concentize it even more within teaching of history. Its development is aided not only by textbooks of history but also by various educational and professional activities defined in various methodological materials and manuals.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

LUCIÁNA HOPTOVÁ, Institute of History, Faculty of Arts, University of Prešov in Prešov Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovak Republic

Luciána Hoptová - Candidate of Historical Sciences (PhD.), Assistant professor, Institute of History, Faculty of Arts, University of Prešov in Prešov. Her special professional interests include didactic of history and history of Belarus in the 20th century.  

E-mail address: [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6757-8278

Best regards, 

Luciána Hoptová

References

Beránek, M. (2017). Múzeum holokaustu v Seredi [Holocaust Museum in Sereď]. Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 12(2), 140-142. Retrieved from http://dejiny.unipo.sk/PDF/2017/Dejiny_2_2017.pdf

Edah, občianske združenie. (n.d.). Filmy [Films]. Retrieved May 27, 2020, from http://www.edahfilm.sk/filmy/

Hlavinka, J. (2015). „Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať...“ Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek ["To get to Slovakia at any cost and to testify..." Dionýz Lénard and his escape from the Majdanek concentration camp]. Bratislava: Veda, Historický ústav SAV.

Kmeť, M. (2017). História a dejepis. (Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu) [History and history as a school subject)]. Banská Bystrica: Belianium. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Kováč, D., Kratochvíl, V., Kamenec, I. & Tkadlečková, H. (2019). 9 dejepis – Pátrame po minulosti [9 history – We are looking for the past]. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o.

Letz, R., Tonková, M., & Bocková, A. (2015). Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl [History for 3rd year of grammar and secondary schools]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o.

Mešťan, P., Plesníková, V., Kičková, A., & Korčok, M. (2013). Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Doplnkové učebné texty [Solution to the Jewish Question in Slovakia during 1938 – 1945. The supplementary textbooks]. Šaľa: Edah, o. z.

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu. (n.d.). Doplnkové edukačné materiály k výučbe témy holokaust v základných a stredných školách [Complementary educational materials for teaching the Holocaust in primary and grammar school]. Retrieved May 28, 2020, from https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/nova-web-stranka-3.html

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu (2019). Metodické odporúčania k vyučovaniu témy holokaust v základných (nižšie stredné vzdelávanie) a stredných školách (vyššie stredné vzdelávanie) v Slovenskej republike [Methodological recommendations for teaching the Holocaust at primary schools (lower secondary education) and secondary schools (upper secondary education) in the Slovak Republic]. Retrieved from https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/metodicke-odporucania-k-vyucovaniu-temy-holokaust-zakladnych-strednych-skolach.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2015a). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (úplné stredné všeobecné vzdelávanie) [National Educational Programme for grammar schools (completed secondary general education)]. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/7900.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2015b). Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy [National Educational Programme for lower secondary education – 2. stage of primary school)]. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2016). Dodatok č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá [Amendment No. 1 to the national educational programmes for grammar schools, secondary technical schools and conservatoires]. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/10211.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2017). Dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy a nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy [Amendment No. 2 to the National Educational Programme for primary education – 1. stage of primary school and for lower secondary education – 2. stage of primary school]. Retrieved from https://www.minedu.sk/data/att/11991.pdf

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2010). Štatút Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky [Statute of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic]. Retrieved from https://www.minedu.sk/statut-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, & Múzeum holokaustu v Seredi. (n.d.). Pracovný tábor Sereď [Labor camp Sereď]. Retrieved May 28, 2020, from https://muzeum.new.prevenciakriminality.sk/

Múzeum Slovenského národného povstania. (n.d.). Kontinuálne vzdelávanie. Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách [Continuing education. Ethnic Cleansing, Genocide, and Racial Intolerance in History]. Retrieved May 29, 2020, from http://www.muzeumsnp.sk/vzdelavanie/kontinualne-vzdelavanie/etnicke-cistky-genocidy-rasova-intolerancia-v-dejinach-2/

Právny a informačný portál Slov-Lex. (2020). Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov [Act No. 596/2003 Coll., on State Administration of the Educational System and the School Self-Government and on amendments and supplements to some laws]. Retrieved from https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20200425

Slovenské národné múzeum. (n.d.). Múzeum holokaustu v Seredi. Vzdelávanie [Holocaust Museum in Sereď. Education]. Retrieved May 29, 2020, from https://www.snm.sk/?muzeum-holokaustu-vzdelavanie

Stern Fischerová, V., & Homolová Tóthová, V. (2016). Mengeleho dievča. Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné tábory [Mengele´s Girl. A true story of a Slovak woman who survived four concentration camps]. Bratislava: Ikar, s. r. o.

Šebo, J. (2017). Útek z pekla [Escape from Hell]. Bratislava: Marenčin PT, spol. s. r. o.

Štátny pedagogický ústav. (2015a). Dejepis – gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom. Vzdelávací štandard [History – the grammar school wiht four-year and five-year educational programme. Educational standard]. Retrieved from https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_g_4_5_r.pdf

Štátny pedagogický ústav. (2015b). Dejepis – nižšie stredné vzdelávanie. Vzdelávací štandard [History – for lower secondary education. Educational standard]. Retrieved from https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_nsv_2014.pdf

Umlauf, E. (2018). Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči [The number on your forearm is as blue as your eyes]. Žilina: Absynt.

U.S. Embassy in Slovakia. (n.d.). Holocaust Teacher Training Program. Retrieved May 29, 2020, from https://sk.usembassy.gov/education-culture/professional-exchange-programs/holocaust-teacher-training-program/

Downloads

Published

2020-09-11

How to Cite

HOPTOVÁ, L. . (2020). ISSUE OF HOLOCAUST TEACHING AT PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN SLOVAKIA. Journal of Education Culture and Society, 11(2), 429–443. https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.429.443

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES