CHALLENGES ENCOUNTERED IN RELIGIOUS EDUCATION IN TURKEY

Authors

  • Aytekin Demircioğlu Kastamonu University Science and Literature Faculty Philosophy Department, 37150, Kastamonu, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.474.489

Keywords:

education, religious education, education in Turkey, religious education in Turkey, religious education challenges

Abstract

Aim. In this study, the challenges encountered during the introduction of religious education in Turkey are examined within the scope of their intended solutions.

Methods. In this study, challenges encountered in the implementation of religious education in Turkey are being discussed in a descriptive manner. Literature scanning and interpretation methods, one of the qualitative research methods, were used in the study.

 Results. Religious education in Turkey is both maintained within the formal education system and the non-formal education system. Formal education is provided in public schools run by the Ministry of National Education [MNE]. Primary, secondary and high school education is compulsory for all students. There are Imam Hatip Schools that were opened to provide religious education at secondary and high school level. There are also two hours of compulsory religious education per week in other schools. Non-formal religious education is provided only by the Presidency of Religious Affairs [PRA]. This training is given to people of all ages. For this purpose, the PRA opens several courses.

Conclusions. In this study, challenges encountered related to religious education in Turkey are being discussed in two main areas: Challenges in formal education are examined under seven subtitles. Challenges in non-formal education are examined under eight subtitles.

Originality. This study is an original study in terms of addressing the challenges in formal and non-formal religious education together. In addition, the possibility of making a collective examination of challenges related to religious education in Turkey would be valuable to the reader.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Aytekin Demircioğlu, Kastamonu University Science and Literature Faculty Philosophy Department, 37150, Kastamonu, Turkey

Aytekin Demircioğlu is Assoc. Prof. Dr. at the Kastamonu University, Science and Literature Faculty, Philosophy Department. His study fields are: philosophy and related sciences education, value education, religious philosophy, and religious education.

References

Acuner, H. Y. (2018). İmam – hatip okullarında din eğitimi ve sorunları [Religious education and problems in imam - hatip schools]. Ed. Mustafa Koylu. Türkiye’de din eğitimi ve sorunları (içinde) [In: Religious education and problems in Turkey]. 131- 168. Istanbul: DEM Publishing

Akbulut, O. & Usal, Z. O. (2008). Parental religious rights vs. compulsory religious education in Turkey. International Journal on Minority and Group Rights, 15(4), 433- 455. Retrieved April 16, 2020 from https://brill.com/view/journals/ijgr/15/4/article- p433_1.xml?body=contentSummary-29627

Akyuz, Y. (2018). Türk eğitim tarihi (32. Basım) [Turkish educational history (32nd Edition)]. Ankara: Pegem Akademi Publishing

Altas, N. (2018). Yüksek din öğretiminde uzaktan eğitim uygulamaları: ilitam ve sorunları [Distance education applications in higher religious education: ILITAM and problems.]. Ed. Mustafa Koylu. Türkiye’de din eğitimi ve sorunları (içinde) [In: Religious education and problems in Turkey]. 209-238. Istanbul: DEM Publishing

Algur, H. (2020). Cami ve Kur’an kurslarında din eğitimi [religious education in mosque and Qur'an courses]. Eds. İbrahim Turan & Bayramali Naziroglu. Din eğitimi (içinde) [In: Religious Education]. 167-184. Ankara: Bilay Publishing

Altas, N. (2011). Din kültürü ve ahlak bilgisi programlarının amaç – içerik ilişkisi açısından değerlendirilmesi [Evaluation of religious culture and moral knowledge programs in terms of purpose-content relationship]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in turkey]. 401-410. Istanbul: DEM Publishing

Arslan, Z. S. (2011). Okullarda isteğe bağlı din eğitiminin imkânı üzerine teorik bir tartışma [A theoretical discussion on the possibility of optional religious education in schools]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 129- 152. Istanbul: DEM Publishing

Asık Ev, H. (2018). Kavramsal çerçeve [Conceptual framework]. Ed. Hasan Dam. Din eğitimi (içinde) [In: Religious education]. 11-31. Istanbul: Lisans Publishing

Asıkoglu, N. Y. (2017). Yüksek öğretimde din eğitim ve öğretimi (5. Basım) [Religious education and teaching in higher education (5th Edition)]. Eds. Recai Dogan & Remziye Ege. Din eğitimi el kitabı (içinde) [In: Religious education handbook]. 177-192. Ankara: Grafiker Publishing

Ayhan, H. (2014). Türkiye’de din eğitimi (3. Basım) [Religious education in Turkey (3rd Edition)]. Istanbul: DEM Publishing

Bilim ve sanat terimleri sözlüğü [Science and art terms dictionary] (1974). “Eğitim” [“Education”]. Retrieved April 15, 2020 from https://sozluk.gov.tr/

Bulut, Z. (2011). Yeni ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programının kuramsal temelleri ve inanç öğrenme alanının değerlendirilmesi [Theoretical foundations of new secondary religious culture and moral education curriculum and evaluation of belief learning area]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 175-199. Istanbul: DEM Publishing

Buyrukcu, R. (2006). Türkiye’de din görevlisi yetiştirme problemi ve çözüm önerileri [Chaplaincy education problems in turkey and solutions]. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-AUIFD[Ankara University Faculty of Theology Journal-AUFTJ], 47 (2), 99-126. Retrieved April 18, 2020 from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/582982

Cebeci, S. (2011). İnsan hakları ve inanç özgürlüğü bağlamında din öğretiminin statüsü ne olmalı? [What should be the status of religious education ın the context of human rights and freedom of belief?] Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 353-362. Istanbul: DEM Publishing

Cinoglu, M. (2006). Private education as a policy tool in Turkey. International Education Journal, 7(5), 676-687. Retrieved April 16, 2020 from https://webapps.flinders.edu.au/education/iej/articles/mainframe.htm

Dam, H. (2018). Camilerde din eğitimi ve sorunları [Religious education and problems in mosques]. Ed. Mustafa Koylu. Türkiye’de din eğitimi ve sorunları (içinde) [In: Religious education and problems in Turkey]. 131-168. Istanbul: DEM Publishing

Demir, O. (2018). Kur’an kurslarında din eğitimi [Religious education in Qur'anic courses]. Ed. Hasan Dam. Din eğitimi (içinde) [In: Religious education]. 213-236. Istanbul: Lisans Publishing

Din hizmetleri genel müdürlüğü [DHGM] [General directorate of religious services - GDRS] (2011). Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında tutuklu ve hükümlülerin dini ve ahlaki gelişimlerini sağlamaya yönelik protokol [Protocol between the Ministry of Justice and the Presidency of Religious Affairs to ensure religious and moral development of detainees and convicts]. Retrieved April 19, 2020 from https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/SosyalKulturelIsbirligiPr otokolleri/Adalet%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Protokol%C3%BC.pdf

Dogan, R. & Capcıoglu, F. (2017). İmam – hatip liseleri (5. Basım) [Imam - hatip high schools (5th Edition)]. Eds. Recai Dogan & Remziye Ege. Din Eğitimi El Kitabı (içinde) [In: Religious education handbook]. 275-318. Ankara: Grafiker Publishing

Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme (3. Basım) [Learning and teaching at school (3rd Edition)]. Ankara: Pegem Akademi Publishing

Gozutok, S. & Yilmaz, N. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları hakkında görüşleri ile ilgili bir araştırma: Van örneği. [A research about the primary education second level students' views about religious culture and moral knowledge textbooks: the case of Van] Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 429-453. Istanbul: DEM Publishing

Güncel Türkçe sözlük [Current Turkish dictionary] (2020). “Alevilik” [Alevism]. Retrieved April 15, 2020 from https://sozluk.gov.tr/

Hokelekli, H. (1996). Fıtrat [Creation]. Türkiye Diyanet Vakfı [TDV] İslam ansiklopedisi [Religious Foundation of Turkey (RFT) encyclopedia of Islam], Vol.13, (pp.47-48). Retrieved April 19, 2020 from https://islamansiklopedisi.org.tr/fitrat

Kaya, F. (2018). Din Kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Aleviliğin öğretimi ve sorunları [Teaching and problems of Alevism in religious culture and moral knowledge lessons]. Ed. Mustafa Koylu. Türkiye’de din eğitimi ve sorunları (içinde) [In: Religious education and problems in Turkey]. 83-130. Istanbul: DEM Publishing

Kemp, S. (2020). Datareportal digital 2020: Turkey. Retrieved April 19, 2020 from https://datareportal.com/reports/digital-2020-turkey?rq=Turkey

Keskiner, E. (2011). Öğretim materyali olarak ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarına dair bir araştırma [A research on primary education religious culture and moral knowledge textbooks as ınstructional materials]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de Okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 455-467. Istanbul: DEM Publishing

Korkmaz, M. (2017): Kur’an kurslarında din eğitimi (5. Basım) [Religious education in Qur'anic courses (5th Edition)]. Eds. Recai Dogan & Remziye Ege. Din eğitimi el kitabı (içinde) [In: Religious education handbook]. 324-352 Ankara: Grafiker Publishing

Naziroglu, B. (2018). İlahiyat fakültelerinde din eğitimi ve sorunları [Religious education and problems in faculty of theology]. Ed. Mustafa Koylu. Türkiye’de din eğitimi ve sorunları (içinde) [In: Religious education and problems in Turkey]. 169- 208. Istanbul: DEM Publishing

Ozdemir, S. (2017). Dini sosyal hizmet alanları (5. Basım) [Religious social work areas (5th Edition)]. Eds. Recai Dogan & Remziye Ege. Din eğitimi el kitabı (içinde) [In: Religious education handbook]. 373-400. Ankara: Grafiker Publishing

Ozdemir, S. & Arici, I. (2011). Alevi – Bektaşilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ilişkin görüşleri (Malatya örneği) [Alevi - Bektashis' views on religious culture and moral knowledge course (example of Malatya)]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 103-125. Istanbul: DEM Publishing

Ozdemir, S. (2017). Cezaevlerinde dini iletişim ve rehberlik (5. Basım) [Religious communication and guidance in prisons (5th Edition)]. Eds. Recai Dogan & Remziye Ege. Din eğitimi el kitabı (içinde) [In: Religious education handbook]. 401-428. Ankara: Grafiker Publishing

Pak, S. Y. (2010). Cultural politics and vocational religious education: the case of Turkey. Comperative Education, 40: 3, 321-341. Retrieved April 16, 2020 from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0305006042000274827?scroll=top&ne edAccess=true

Subası, N. (2011). Müfredata dâhil olmak ya da Aleviliği okutmak [Inclusion in the curriculum or teaching Alevism]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 55-63. Istanbul: DEM Publishing

Turan, I. (2018). Yaygın din eğitiminde Alevilik ve sorunları [Alevism and problems in non-formal religious education]. Ed. Mustafa Koylu. Türkiye’de din eğitimi ve sorunları (içinde) [In: Religious education and problems in Turkey]. 413-444. Istanbul: DEM Publishing

Uyanik, M. (2011). Okullarda isteğe bağlı din öğretimi tartışmasına felsefi bir katkı [A philosophical contribution to the discussion of optional religious education in schools]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 379- 399. Istanbul: DEM Publishing

Yildiz, I. (2011). Anayasal bir hak olarak isteğe bağlı din eğitimi [Optional religious education as a constitutional right]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 411-426. Istanbul: DEM Publishing

Yilmaz, H. (2017). Cami eksenli din eğitimi (5. Basım) [Mosque-based religious education (5th Edition)]. Eds. Recai Dogan & Remziye Ege. Din eğitimi el kitabı (içinde) [In: Religious education handbook]. p.113-135. Ankara: Grafiker Publishing

Yilmaz, Y. (2005). Türkiye’de din eğitimi [Religious education in Turkey]. Köprü Dergisi [Kopru Journal], Kış [Winter], Bilim-Din [Science-Religion], Vol. 89. Retrieved April 18, 2020 from https://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo =659

Yorulmaz, B. (2018). Medyadaki dini faaliyetler ve sorunlar [Religious activities and issues in the media]. Ed. Mustafa Koylu. Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları (içinde) [In: Religious education and problems in Turkey]. 445-480. Istanbul: DEM Publishing

Yükseköğretim Kurulu [YÖK] [Higher Education Council – HEC], (2020). YÖK Lisans Atlası [HEC Licence Atlas]. Retrieved April 17, 2020 from https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php

Yuruk, T. (2017). İlk ve orta öğretimde din öğretimi (Din dersleri) (5. Basım) [Religious education in primary and secondary education (Religious lessons) (5th Edition)]. Eds. Recai Dogan & Remziye Ege. Din eğitimi el kitabı (içinde) [In: Religious education handbook]. 113-135. Ankara: Grafiker Publishing

Zelyut, R. (1991). Öz kaynaklarına göre Alevilik (6. Basım) [Alevism by own resources (6th Edition)]. Istanbul: Yön Publishing

Zengin, M. (2017). Cumhuriyet dönemi din dersi öğretim programlarında ve ders kitaplarında dinler, inançlar ve islam düşüncesinde yorumlar [Religions, beliefs and comments in ıslamic thought in the republican era religious lesson curriculum and textbooks]. Istanbul: DEM Publishing

Zengin, Z. S. (2011). Osmanlıdan cumhuriyete mekteplerde din dersleri ve programlardaki gelişmeler [Religious lessons in schools from ottoman to republic and developments in programs]. Eds. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin ve Z. Seyma Arslan. Türkiye’de okullarda din öğretimi (içinde) [In: Religious education in schools in Turkey]. 153-174. Istanbul: DEM Publishing

Downloads

Published

2020-09-11

How to Cite

Demircioğlu, A. . (2020). CHALLENGES ENCOUNTERED IN RELIGIOUS EDUCATION IN TURKEY. Journal of Education Culture and Society, 11(2), 474–489. https://doi.org/10.15503/jecs2020.2.474.489

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES