[1]
I. Levchyk, H. Chaikovska, O. Yankovych, I. Kuzma, and T. Rozhko-Pavlyshyn, “Formation of sustainable development competencies in primary school children”, JECS, vol. 12, no. 2, pp. 341–360, Sep. 2021.