(1)
Levchyk, I.; Chaikovska, H.; Yankovych, O.; Kuzma, I.; Rozhko-Pavlyshyn, T. Formation of Sustainable Development Competencies in Primary School Children. JECS 2021, 12, 341-360.