The significance of educational activeness among the elderly in a social and psychological context

Keywords: old age, learning, educational activeness, education, information society, adaptation to old age

Abstract

Aim. The aim of this article is to show the significance of educational activeness among the elderly in the context of its adaptation to the ageing process itself (the psychological aspect), as well as to a rapidly changing society defined by technological progress (the social aspect).

Method. The article has been formulated with the aid of critical literature on the subject

Conclusion. Educational activeness is crucial in late adulthood. On the one hand it is an important element in allowing the elderly to adapt to a new stage of life, and on the other hand to keep up with a rapidly changing society, defined in the literature as the information society.

Author Biography

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, University of Wrocław, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1, Poland

assistant professor at the university  and HR specialist in the privat company

References

Czerniawska, O. (2011). Nowe drogi w andragogice i gerontologii [New ways in andragogy and gerontology]. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Demetrio, D. (2000). Autobiografia: terapeutyczny wymiar pisania o sobie [Autobiography: the therapeutic dimension of writing about oneself]. Kraków: Impuls.

Dubas E. (1993). Linie edukacyjne rozwoju człowieka [Educational lines of human development]. In: A. Trzustkowski (ed.), Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym: Międzynarodowa Konferencja Łódź, 27-29 września 1993 [Adult education in a situation of changes against a background of comparative changes: International Conference Łódź, 27-29 September 1993]. Łódź: Uniwersyet Łódzki.

Frąckiewicz E.(2009). The influence of the Internet on the activity of senior citizens from the point of view of the i2010 strategy for the building of the information society. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.

Halicka, M., Halicki, J. (2003). Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych [Social integration and the activity of the eldely]. In: B. Synak (ed.), Polska Starość [Polish old age] (pp. 189-218). Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.

Halicki, J. (2010). Obrazy starości: rysowane przeżyciami seniorów [Pictures of Old Age: seniors' experiences in drawing]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka [The transgressive concept of man]. Warsaw: PWN.

Kurantowicz, E., Nizińska, A. (2012). Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego [Trajectories of learning in life-long learning institutions]. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Lubański, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna [Information society and IT civilization]. In: A. Szewczuk (ed.), Dylematy cywilizacji informatycznej [Dilemmas of the information civilization] (pp. 11-38). Warsaw: Polskie Wydaw. Ekonomiczne.

Malewski, M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej [Andragogical theories. Methodology of theoretical science discipline]. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Małecka, B. Z. (2000). Przestrzeń edukacyjna w życiu ludzi starszych (refleksja teoretyczne i doświadczenia empiryczne) [Educational space in the lives of older people (theoretical reflection and empirical experience)]. In: M. Dzięgielewska (ed.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych [The living and social space of older people] (pp. 133-136). Łódź: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

Marcinkiewicz, A., Cutter, Z. (2014). Transgresyjne uczenie się seniorów w społeczeństwie informacyjnym [Transgressive learning of seniors in the information socjety]. In: I. Paszenda, R. Włodarczyk (eds.), Transgresje w edukacji [Transgresions in education] (pp. 149-158). Kraków: IMPULS.

Pakuła, M. (2010). Postawy osób starszych wobec edukacji: studium teoretyczno-diagnostyczne [Attitudes of older people towards education: a theoretical and diagnostic study]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Rembowski, J. (1984). Psychologiczne problemy starzenia się człowieka [Psychological problems of aging]. Warsaw-Poznań: PWN.

Semków, J. (2000). Wielość wymiarów przestrzeni życiowej ludzi w III wieku [The many dimensions of the living space of people in the third age]. In: M. Dzięgielewska (ed.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych [Living and social space of older people] (pp.27-32). Łódź: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.

Szarota, Z. (2008). Przestrzeń edukacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku. e-mentor, 3 (25), 71-76.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej [Basics of social gerontology]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Published
2019-06-30
How to Cite
Marcinkiewicz-Wilk, A. (2019). The significance of educational activeness among the elderly in a social and psychological context. Journal of Education Culture and Society, 10(1), 68-75. https://doi.org/10.15503/jecs20191.68.75