The interdisciplinarity and innovativeness of methods in rehabilitation of children with cerebral palsy

Keywords: rehabilitation methods, cerebral palsy, disability care

Abstract

Thesis. Cerebral palsy (CP) is a group of disorders resulting from damage to the central nervous system in the early stages of its development. The aim of the rehabilitation of persons with CP is to make their dependence on the assistance of others as little as possible and to improve their quality of life, as well as the quality of life of their families. New methods are developed in which new technologies are employed and a holistic approach to the patient, requiring the cooperation of specialists in various fields, is assumed.

            The most commonly used methods of working with children with cerebral palsy include the NDT-Bobath method and the Vojta method. Apart from them unconventional methods are also employed, including hippotherapy, virtual reality, the sensory integration method, the conductive education method, and the space suit method.

Aim of the paper. The aim of the paper is to present the methods employed in increasing the agility of children with cerebral palsy. Focus has been placed on traditional and commonly used methods, as well as the unconventional methods which are currently undergoing evaluation.

Results. Thanks to diversifying rehabilitation with new methods and enriching it with the experience of specialists in areas outside medicine patients with cerebral palsy are able to fully benefit from their own potential. Quality of life is improved, independence is increased, and new opportunities are discovered. Some of the newest methods may serve to supplement traditional therapies, others can substitute for them in the future. What is crucial is to focus not only on heightening the physical agility of the patients, but also to make the course of the therapy more attractive, and to work on improving the patients’ functioning in other areas of life, as well, such as social contacts or hobbies.

Author Biographies

Luba Jakubowska, Department of Promotion of Health Faculty of Health Sciences, Wroclaw Medical University Barta 5, 51-618 Wrocław

Dr. Luba Jakubowska is a psychologist and a pedagogue. She specialises in methodology of research in social sciences. In the recent years she has devoted particular attention to research with the use of the Internet. She is the founder and the editor of the “e-methodology” journal. Furthermore, she is a member of editorial boards of 4 scientific journals, including 3 of international impact. The subjects to which L. Jakubowska pays particular attention are identity and image, and in the recent years she has conducted research into the significance of computer-mediated communication in self-presentation. Luba Jakubowska conducts methodology workshops, also in organisations outside Poland (Paris, Lviv). What is more, L. Jakubowska is the author of nearly 30 academic papers, coordinator and participant of educational and research projects, and the organiser and co-organiser of numerous academic conferences. She is the main organiser of the international academic conference “e-methodology”, which was held for the fourth time in 2018.

Magdalena Kazimierska-Zając, Department of Disorders of the Nervous System, Faculty of Health Sciences, Wroclaw Medical University Barta 5, 51-618 Wrocław

PhD of Health Science, speech therapist, an employee of the Medical University of Wroclaw - Department of Nervous System Diseases. She is interested in neurological diseases and in the use of new technologies in speech therapy and rehabilitation.

Karolina Nowak, Medical University of Warsaw
Karolina Nowak is studying physiotherapy at Medical University of Warsaw. She specialises in child's neurological conditions physiotherapy.

References

Andruszczak B., Buraczyńska-Andrzejewska B., Krauss H., Jończyk-Potoczna K., Piątek J., Krzywicka A., Żukiewicz-Sobczak W., Krasowska E., & Kozak M. (2012). Wielopłaszczyznowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym [Multilayer care for children with cerebral palsy]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012, 18 (4). 314-318.

Bagnowska, K., Falkowski, M., (2013). Wybrane metody usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym [Selected methods of developing the agility of children with cerebral palsy]. Nowa Pediatria, 3, 119-123.

Banaszek, G. (2010). Metoda Vojty jako wczesna diagnostyka neurorozwojowa i koncepcja terapeutyczna [Vojta's method as the early neurodevelopmental diagnosis and therapy concept]. Przeglad Lekarski, 67(1), 67-76.

Bednarczyk, M., (2015). Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych [Hippotherapy as a form of rehabilitation and support of the social inclusion of persons with disabilities]. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 15(8), 207-2017.

Michalska, A., Boksa, E., Wendorff, J., Wiktor, P.J. (2012). Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne [Quality of life of children and youth with cerebral palsy and intellectual disabilities. Selected social and demographic conditions] , Neurologia Dziecięca, 21 (42), 35-44.

Borkowska, M., Szwiling, Z. (2011). Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla rodziców [NDT-Bobath method. Guidebook for parents]. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Çömük Balcı, N. (2016). Current Rehabilitation Methods for Cerebral Palsy. Cerebral Palsy Mintaze Kerem Gunel, IntechOpen (pp.51-78). DOI: 10.5772/64373. Retrieved from: https://www.intechopen.com/books/cerebral-palsy-current-steps/current-rehabilitation-methods-for-cerebral-palsy.

Cytowska, B. (2016). Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną [Conductive education as a method developing the independence and autonomy of children and youth with severe intellectual disability]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 12, 61-83.

Dytrych, G., (2008). Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty [Controversy around the Vojta method – a view of a therapist]. Neurologia Dziecięca, 17 ( 33), 59-62.

Grasza, J. (2010). Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych w wieku od 2- 10 roku życia poprzez zastosowanie metody nauczania kierowanego (Metoda Pëto) [Equalising the educational chances of disabled children aged 2-10 with the use of conductive education (Peto Method)]. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 14 (1), 149-169.

Król, M. (2004). Nauczanie kierowane jako system zintegrowanych działań rehabilitacyjno - edukacyjno - opiekuńczych wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin [Conductive education as a system of integrated rehabilitation, education, and care actions for children with early brain damage and their families]. Zamość: Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu.

Long, S.A. (2014). Hippotherapy as a Tool for Improving Motor Skills, Postural Stability, and Self Confidence in Cerebral Palsy and Multiple Sclerosis. Sound Neuroscience: An Undergraduate Neuroscience Journal, 1 (1), 1-21.

Kerem-Günel, M. (2009). Rehabilitation of children with cerebral palsy from a physiotherapist’s perspective. Acta Orthopedica Traumatologica Turcica, 43(2), 173-180

Majchrzycki, M., Gajewska, E., Łańczak-Trzaskowska, M. (Eds.) (2012). Dysfunkcje narządów ruchu. Interdyscyplinarne rozumienie problemów związanych z diagnostyką i terapią dziecka [Disfunctions of motor organs. Interdisciplinary understanding of the problems connected with the diagnosis and therapy of children]. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Makiełło-Jarży, G., (2013). Ból i cierpienie [Pain and suffering]. Kraków: Acta Academiae Modrevianae.

Małachowska-Sobieska, M., Demczuk-Włodarczyk, E., Wronecki, K., Skolimowski, T., Kwiatkowski, R., Skolimowska, B., Staniszewski, Ł. (2013). Ocena oddziaływania ortezy dynamicznej „Dunag 02” na mięśnie kończyn dolnych w czasie chodu dziecka z hipotonią i bezładem ruchowym [Assessment of the influence of the dynamic orthosis “Dunag 02” on the muscles of lower limbs in the gait of a child with hypotony and motor anomy]. Fizjoterapia, 21, 4, 50-62. doi: 10.2478/physio-2013-0046

Nowotny, J., Czupryna, K., Domagalska, M. (2009). Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym [Current approach to rehabilitation of cerebral palsied children]. Neurologia Dziecięca, 18, 35, 53-60.

Pogorzelczyk, M., Gajewska, E. (2014). Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym z punktu widzenia fizjoterapeuty [Therapy of a child with cerebral palsy from the point of view of a physiotherapist]. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 1 (38), 43-47.

Przyrowski, Z. (2015). Kliniczna Obserwacja [Clinical observation]. Warszawa: Empis. Warszawa.

Radziyevska, M., Dziągwa, E., Radziyevsky, P. (2012). Zaburzenia integracji sensorycznej wśród dzieci i młodzieży [Disorders of sensory integration in children and youth]. Pedagogika, psychologia i medyczno -biologiczne problemy wychowania fizycznego i sportu, 4, 135-40.

Rana, M., Upadhyay, J., Rana, A., Durgapal, S., Jantwal, A. (2017). A Systematic Review on Etiology, Epidemiology, and Treatment of Cerebral Palsy. International Journal Of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases, 7(4), 76-83. doi:10.4103/ijnpnd.ijnpnd_26_17

Ravi, D. K., Kumar, N., Singhi, P. (2017). Effectiveness of virtual reality rehabilitation for children and adolescents with cerebral palsy: an updated evidence-based systematic review. Physiotherapy, 103(3), 245-258. doi:10.1016/j.physio.2016.08.004

Snider, L., Majnemer, A., Darsaklis, V. (2010). Virtual reality as a therapeutic modality for children with cerebral palsy. Developmental Neurorehabilitation, 13(2), 120-128. doi:10.3109/17518420903357753

Steinborn, B., (2008). Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej: padaczka wieku rozwojowego i mózgowe porażenie dziecięce – możliwości diagnostyczne i lecznicze [Selected problems of child neurology: epilepsy of the development age and cerebral palsy – opportunities of diagnosis and treatment]. Family Medicine & Primary Care Review, 10 (1), 107-115.

Szymczak, M. (2009). Wpływ zajęć hipoterapeutycznych na rozwój dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym [The influence of hypotherapeutic activities on the development of children with infantile cerebral palsy]. Pielęgniarstwo Polskie, 4(34), 282–285,

Zadnikar, M., Kastrin, A. (2011). Effects of hippotherapy and therapeutic horseback riding on postural control or balance in children with cerebral palsy: a meta-analysis. Developmental Medicine And Child Neurology, 53(8), 684-691. doi:10.1111/j.1469-8749.2011.03951.x

Zimmer, M., Desch, L. (2012). Sensory integration therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics, 129(6), 1186-1189. doi:10.1542/peds.2012-0876

Published
2019-06-30
How to Cite
Jakubowska, L., Kazimierska-Zając, M., & Nowak, K. (2019). The interdisciplinarity and innovativeness of methods in rehabilitation of children with cerebral palsy. Journal of Education Culture and Society, 10(1), 125-135. https://doi.org/10.15503/jecs20191.125.135