The Image of Colour and Number in Fairy Tales: The Case of Bolu Folk Tales

Authors

  • Haktan Kaplan Turkish Language Department, Faculty of Letters, Selcuk University Akademi Mah. Yeni İstanbul str., 42130 Konya, Turkey
  • Selçuk Peker Department of Social Sciences and Turkish Language Teaching, Eregli Faculty of Education, Necmettin Erbakan University Toros Mah. Üniversite str., 42310 Eregli, Turkey https://orcid.org/0000-0003-4841-3640

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.597.618

Keywords:

Tales of Bolu, color, number, culture, image

Abstract

Aim. How the concepts of colour and number in Bolu tales are perceived in the beliefs and lives of cultures has been examined in our study. We tried to find an answer to the importance of colour and number images in Turkish culture, to compare them with literary works in the literature, in what sense these images are used and whether there is a fundamental point in these areas of use.

Methods. In this study, the method of literature review, which is one of the qualitative research techniques, was used. Various researches previously discussed on this subject were also used as auxiliary elements.

Results. Since the scope of our study is within certain limits, common colours, and numbers, which are more common in Turkish culture, are discussed. The white, black, green, and yellow colours are detected in Bolu tales; the numbers three, seven and forty carry the meanings assigned to them in Turkish culture and Islam.

Conclusion. This study, the use of colours and numbers in fairy tales was examined in Bolu tales and a generalisation was reached. As a result of the colours and numbers being images in the 88 fairy tales examined, the colours and numbers determined in the tales were handled from a historical, religious and cultural point of view; first of all, explanations were made about the meaning of the concepts of colour and number and how they existed, and it was determined in which context of meaning the explanations were reflected imaginatively in Bolu tales.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anohin, A. V. (2006). Altay şamanlığına ait materyaller [Altay shamanism materials]. Kömen Yayınları.

Aydın, M. (1995). Hıristiyan kaynaklarına göre Hıristiyanlık [Christianity according to Christian sources]. Diyanet Vakfı Yayınları.

Betz, O. (2005). Die geheimnisvolle welt der zahlen, symbolik, mythologie, deutung [The mysterious world of numbers symbolic mythology interpretation]. Königsfurt-Urania Verlag.

Birdoğan, N. (1994). Anadolu’nun gizli kültürü: Alevîlik [Anadolu's hidden culture: Alevism]. Berfin Yayınları.

Çelik, B. (2010). Kur’an-ı Kerim’deki renkler ve renk ifade eden kelimelerin tahlili [Analysis of colors in the Quran and words expressing colours] [Unpublished master's thesis]. Harran University Institute of Social Sciences.

Durbilmez B. (2007). Kırım Türk halk anlatılarında sayı imgeciliği [Number imagery in Crimean narratives]. Milli Folklor Dergisi, 19(76), 177-190.

Ergin, M. (2009). Dede Korkut kitabı 1 [Book of Dede Korkut 1]. TDK Yayınları.

Eyüboğlu, İ. Z. (1995). Türk dilinin etimoloji sözlüğü [Etymology dictionary of the Turkish language]. Sosyal Yayınları.

İnan, A. (1972). Manas destanı [Epic of Manas]. Millî Eğitim Yayınevi.

Karacabey, S. (1994). Hadislerde geçen bazı sayılar üzerine kısa bir değerlendirme [A brief evaluation on some numbers mentioned in hadiths]. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(6), 110-120.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Nobel Yayınları.

Karasu, C. (2002). Bolu masalları üzerine bir araştırma [A study on Bolu tales] [Unpublished master’s thesis], Van Yüzüncü Yıl University Institute of Social Sciences.

Kılıç, B. S., & Yılmaz O. (2018). Fakir Baykurt’un masallarında değer eğitimi ve masalların Türkçe eğitimine katkısı [Value education in Fakir Baykurt's tales and their contribution to Turkish education]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1104-1125.

King James Bible. (2017). King James Bible Online. https://www.kingjamesbibleonline.org/ (Original work published 1769)

Kuyumcu, E. (2020). Renk kavramının Türkçedeki ifade özellikleri [Expressive features of the concept of color in Turkish]. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(1), 513-528.

Nurbaki, H. (2006). Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve ilmi gerçekler [Verses from the Quran and scientific facts]. Diyanet Vakfı Yayınları.

Ögel, B. (1991). Türk kültürüne giriş VI [Introduction to Turkish culture VI]. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ögel, B. (1998a). Türk mitolojisi I [Turkish mythology I]. Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ögel, B. (1998b). Türk mitolojisi II [Turkish mythology 2]. Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Öztürk, Ö. (2009). Folklor ve mitoloji sözlüğü [Dictionary of folklore and mythology]. Phoenix Yayınları.

Riedel, I. (1987). Farben in religion. gesellschaft, kunst und psychotherapie [Colors in religion, society, art and psychotherapy]. Kreuz.

Sarıkaya, M. S. (2008). Fütüvvetname-i Ca’fer Sadık inceleme-metin [Futuvvetname-i Ca'fer Sadık: study-text]. Horasan Yayınları.

Sarıkçıoğlu, E. (1999). Başlangıçtan günümüze dinler tarihi [History of religions from the beginning to the present]. Kardelen Kitabevi.

Schimmel, A. (1998). Sayıların gizemi [The mystery of numbers]. Kabalcı Yayınları

Sözen, M. (2003). Sinemada renk-sembolik anlamlar [Symbolic meanings of color in cinema]. Detay Yayınları.

The Qur'an (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Trans.). (2022). Dorlion Yayınevi.

Ulukan, A. (2012a). Farklılığın renk ve sayılarda buluşan aynılığı [The unity of diversity in colors and numbers]. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi TAED, 48, 165-191.

Ulukan, A. (2012b). Dede Korkut hikâyeleri ve Grimm masallarında kültür ve inançlara yerleşmiş renk ve sayı imgelemi [Cultural and belief-embedded imagery of colour and numbers in Dede Korkut Stories and Grimm Fairy Tales] [Unpublished master's thesis]. Sakarya University Institute of Social Sciences.

Vollmar, K. (2009). Farben: symbolik – wirkung – deutung [Colours: symbolism-effect-interpretation]. Knaur MensSana TB.

Yardımcı, M. (2009). Geleneksel kültürümüzde ve âşıkların dilinde sayılar [Numbers in our traditional culture and in the language of ashiks]. ÇÜ Türkoloji Araştırmaları, 636-647.

Yıldırım, A., & Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Seçkin Yayınları.

Yüksel, H. A. (1981). Türk folklorunda sayılar [Numbers in Turkish folklore]. Millî Kültür Dergisi, 3(4), 90-125.

Downloads

Published

2023-06-20

How to Cite

Kaplan, H., & Peker, S. (2023). The Image of Colour and Number in Fairy Tales: The Case of Bolu Folk Tales. Journal of Education Culture and Society, 14(1), 597–618. https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.597.618

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES