Marriage vs cohabitation - an alternative or opposition?

An attempt to define cohabitation in opposition to marriage

Authors

  • Magda Wieteska University of Wrocław, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20181.27.35

Keywords:

cohabitation, concubinage, consensual relationship, family, marriage, love, sex

Abstract

Thesis

Informal relationships are very popular in modern times. The number of people choosing marriage is slowly decreasing. The author of the article discerns the similarities and differences between cohabitation and marriage. The author puts forward the thesis that it is impossible to assess whether marriage is superior to cohabitation and vice versa.

Concept

The author presents the definitions and legal regulations of marriage and cohabitation. Additionally she lists the types of cohabitation and types of marriage.

Results and conclusion

In times of "liquid postmodernity" one should accept the coexistence of marriage and cohabitation, without assessing which of these forms is better, more beneficial, richer.

Originality/Cognitive value

In the subject literature cohabitation is presented as a short-term relationship, deprived of mutual obligations of partners, based only on sexual attachment and living together. It stands in opposition to marriage, which is as a permanent relationship based on mutual obligations of spouses and a strong emotional bond.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magda Wieteska, University of Wrocław, Poland

Master of Pedagogy and Andragogy,  a PhD student at the University of Wrocław. She graduated from the Pedagogy Department at the University of Wrocław, major: adult education and social marketing; coaching and career counseling. She is a journalist, writer, and instructor of literary and journalism workshops.

Scientific interests: adult education, gerontology, silver marketing, (auto)biographical approach in adult education.

References

Legal Acts:

Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Article 18 of the Constitution of the Republic of Poland].

Wyrok SN z dnia 5 grudnia 1997, sygn. akt II CKN 485/97, LEX nr 583765 [Judgment of the Supreme Court of December 5, 1997, file reference No. II CKN 485/97, LEX No. 583765].

Bibliography:

Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy [Family. The socio-cultural dimension ]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy [Work, consumerism and the new poor]. Kraków: WAM.

Blicharska, K. (2012). Przemiany modelu rodziny, społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie Dolnego Śląska oraz kraju [Transformations of the family model, social and economic effects of this process in the perspective of Lower Silesia and the country]. Wrocław: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej.

Braun-Gałkowska, M. (2003). Psychoprofilaktyka życia rodzinnego [Psychoprophylaxis of family life]. In: I. Janicka, T. Rostowska (Eds.). Psychologia w służbie rodziny [Psychology in the service of the family]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chechliński, W. (1981). Kohabitacja – nowe zjawisko życia rodzinnego [Cohabitation - a new phenomenon of family life]. In: M. Ziemska, A. Kwak (Eds.). Funkcjonowanie rodziny a problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji [The functioning of the family and the problems of social prevention and resocialization]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Cudak, H. (1999). Od rodziny pochodzenia do rodziny prokreacji [From the family of origin to the procreation family]. Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna.

Fromm, E. (1994). Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki [Man for himself. Psychoanalise und Ethic]. Warszawa: PWN.

Fromm, E. (2000). O sztuce miłości [The art of loving]. Poznań: Rebis.

Janicka, I. (2006). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze [Cohabitation and marriage in a psychological perspective. Comparative study]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kowalczyk, K. (2012). Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny. Komunikat z badań CBOS [Reproductive needs and the preferred and implemented family model. Message from CBOS research]. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Kuklińska, K.L. (2012). Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet [Polish singles. Cultural gender. Feminism. Postmodernity. Internet]. Warszawa: Difin.

Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja [Family in an age of change. Marriage and cohabitation]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lewicka, M. (2015). Rodzina nadal najwyższą wartością? [The family is still the highest value?]. In: W. Muszyński (Ed.). Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje [Family as a value: patterns – models – redefinitions].Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ładyżyński, A. (2016). I budować małżeństwo, i rodzinę [And build a marriage and a family], Retrevied November 1st, 2016 from http://ladyzynski.blogspot.com.

Mackiewicz, A. (2014). Statystyki [Statistics], Retrevied November 1st, 2014 from http://www.rozwodpoczekaj.org.pl/statystyki/.

Macklin, E. D. (1978). Nonmarital Heterosexual Cohabitation, Marriage and Family,1, 1-12.

Prusińska, E. (2008). Związki kohabitacyjne – charakterystyka zjawiska. [Relationships - the characteristics of the phenomenon]. Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej [The works Department of Sociology of Norms, Deviation and Social Control], 9, 112-113.

Rostowski, J., Rostowska, T. (2005). Małżeństwo – wczoraj, dzisiaj i jutro w perspektywie psychologicznej [Marriage – yesterday, today and tomorrow in a psychological perspective]. In: M. Plopa (Ed.). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom I [A man at the threshold of the third millennium. Threats and challenges, vol. 1]. Elbląg: EUH-E.

Sikorska, M. (2012). Życie rodzinne [Family life]. In: A. Giza, M. Sikorska (Eds.). Współczesne społeczeństwo polskie [Contemporary Polish society]. Warszawa: PWN.

Slany, K. (2008). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie [Alternative forms of marital-family life in the post-modern world]. Kraków: Nomos.

Slany, K. (2002). Definicje pojęć „małżeństwo” i „rodzina” w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego [Definitions of the terms "marriage" and "family" in the face of the emergence of alternative forms of married and family life]. Roczniki Socjologiczne Rodziny [Sociological Yearbooks of the Family], 4, 3-8.

Słownik Języka Polskiego (2007). Dictionary of the Polish Language]. Warszawa: PWN.

Stolarska, B. (2012). Ekonomiczne aspekty małżeństwa i kohabitacji [Economic aspects of marriage and cohabitation]. Studia Prawno-Ekonomiczne, [Legal and Economic Studies] 76, 321-332.

Strzelecki, Z., Błędowski P., Gałązka, A. (2012). Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012 [Government Population Council, Poland's demographic situation. Report 2011-2012]. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny [Sociology of a family]. Warszawa: PWN.

Toffler, A. (1970). Szok przyszłości [The shock of the future]. Poznań: Kurpisz.

Trost, J. (1979). Married and Unmarried cohabitation: the case of Sweden with some comparisons, Journal of Marriage and the Family, 37 (3), 677-682.

Tyszka, Z. (1974). Socjologia rodziny [Sociology of the family]. Warszawa: PWN.

Witczak, J. (1983). Małżeństwo bez papierka [Marriage without paper], Problemy Rodziny [Family problems], 1, 23-37.

Wojciszke, B. (2006). Psychologia miłości [Psychology of love]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wroński, P. (2014). Kościół policzył konkubinaty. Życie bez ślubu kościelnego popularne wśród młodych [The church counted for concubinage. A life without a church wedding, popular among young people], Retrevied November 1st, 2014 from http://wyborcza.pl/1,75478,15539914,Kosciol_policzyl_konkubinaty__Zycie_bez_slubu_koscielnego.html.

Downloads

Published

2018-06-27

How to Cite

Wieteska, M. (2018). Marriage vs cohabitation - an alternative or opposition? An attempt to define cohabitation in opposition to marriage. Journal of Education Culture and Society, 9(1), 27–35. https://doi.org/10.15503/jecs20181.27.35