Older people in the information society

Authors

  • Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. J. W. Dawida 1, Wroclaw

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20161.18.31

Keywords:

Information Society, seniors, older people, aging society

Abstract

This paper focuses on the situation of older people in the information society. In the theoretical part of article phenomena of aging population and information society were described. This paper includes results of research conducted in qualitative strategy. The method of collecting data was biographical method. The method for data processing was  qualitative content analysis. In the research 2 older, educationally active people took part.

Results of research shows how older people understand the information society and what risk and opportunities they notice in this new reality. Narratives of the respondents indicated that education is of crucial importance for participation in the information society. Older people who take part in lifelong learning cope better with the new reality than people who do not learn.

Based on the research results we can point out areas of education which should be development. Moreover, it is visible that educational activity of older people is very important  in adaptation to the information society. Narratives of seniors indicate reasons for the lack of educational activity of other seniors. According to this, it can be specified what action should be undertaken to prevent the exclusion of older people in this new reali

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. J. W. Dawida 1, Wroclaw

PhD student in pedagogy at the University of Wrocław

scientific interests: aging society, educational biography

References

(2015). Rocznik Demograficzny [Demographic Yearbook], 58.

Castells, M. (2008)., Społeczenstwo sieci [Rise of the network socjety]. Warszawa: PWN.

Coldwell, J. C. (2006). Demographic transition theory, Dordrecht: Springer

Dominicé, P. (2006). Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych [Learning from life. Biography education in adult education]. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Frąckiewicz, E. (2009). Wpływ internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010 [The impact of the Internet on the activity of senior citizens from the point of view of the strategy of building the information society i2010]. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka [The transgressive concept of man]. Warszawa: PWN.

Kucharczyk, J., & Kuźmicz, E. (2011). Wstęp Introduce]. In: J. Kucharczyk, E. Kuźmicz (Eds.), Podnoszenie wieku emerytalnego- diagnoza potrzeb i rekomendacje na przykładzie Polski i Niemiec [Raising the retirement age - diagnosis of needs and recommendations on the example of Polish and German] (pp.9-10). Warszawa: Instytut Spraw Pubicznych.

Łuczak, M. (2006). Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka [Information Society as a society of risk]. In: L.H. Haber, M. Niezgoda (Eds.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne [Information Society. Functional and dysfunctional aspects]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcinkiewicz, A. (2014). Edukacja całożyciowa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego [Lifelong learninh facing challenges of information socjety]. In: E. Skibińska, H. Solarczyk-Szewc, A. Stopińska Pająk (Eds.), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian [The theory and practice of adult education in the change proces] (pp. 179-192). Warszawa-Bydgoszcz: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Marcinkiewicz, A., & Cutter Z. (2014). Transgresyjne uczenie się seniorów w społeczeństwie informacyjnym [Transgressive learning of seniors in the information society], In: I. Paszenda, R. Włodarczyk (Eds.), Transgresje w edukacji [Transgressions in education] (pp.149-158). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls”.

Nowak-Starz, G., Markowska, M., Zboina, B., & Grzywna, T. (2009). Społeczny obraz starości w XXI wieku [Social image of old age in the XXI century]. In: B. Zboina, G. Nowak-Starz (Eds.), Starość: obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia gerontologii [Old age: fears, hopes and expectations. Selected issues in gerontology] (pp. 17-19). Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzysznie "Nauka Edukacja Rozwój".

Okólski, M. (2004). Demografia zmiany społecznej [Demography of Social Change]. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar.

Okólski, M. (1997). Demograficzno-instytucjonalne antynomie współczesności [Demographic and institutional antinomies of modernity]. In: J. Reykowski, T. Bielicki (Eds.), Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka [Dilemmas of modern civilization and human nature] (pp. 25-55). Poznań: Zysk i S-ka.

Sienkiewicz, P. (2007). Społeczeństwo „ryzyka”- wielorakie perspektywy [Society of "risk" - the multiplicity of perspectives]. In: M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszko, A. Zduniak (Eds.), Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość [Education in the society of "risk". Security as a value]. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Stuart-Hamilton, I.(2006) Psychologia starzenia się. Wprowadzenie. [Psychology of aging. Intorduce]. Poznań: Zysk i Spółka.

Szmigielska, B., Bąk, A., & Hołda, M. (2012)., Seniorzy jako użytkownicy internetu [Seniors as users of internet]. Nauka, 2/2012, 141-155.

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology. Analysis of society]. Kraków: Znak.

Wąsiński, A., & Tomczyk, Ł., (2013) (Eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego [Seniors in the world of new technologies. Implications for educational practice and the development of the information society]. Bielsko-Biała: Wyd. Naukow. Śląsk.

World Population Ageing (2013). New York: United Nations.

Zacher, L. W. (2007). Transformacje społeczeństw: od informacji do wiedzy [Transformations of societies: from information to knowledge ]. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Downloads

Published

2016-06-28

How to Cite

Marcinkiewicz-Wilk, A. (2016). Older people in the information society. Journal of Education Culture and Society, 7(1), 18–31. https://doi.org/10.15503/jecs20161.18.31