Spatial turn and animation practices inspired by cultural anthropology

Authors

  • Agnieszka Wieszaczewska Faculty of History and Pedagogy, University of Wrocław, Uniwersytecki Square 1, 50-137 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20162.262.273

Keywords:

space, pedagogy of space, spatial turn, cultural animation

Abstract

Spatial turn is one of the cultural turns, which have recently occurred in the humanities. It stresses the importance of issues such as space and place and can be successfully used as a theoretical perspective gaining use in thought over issues such as globalisation, transnationality, mapping but also education. In the discourses of pedagogical science space and place are considered through their multidimensional impact on education and learning. As significant concepts  rooting pedagogy or pedagogy of borderland. The pedagogical reflection on space could be also used in the field of animation practices, especially in activities, which are related to place somehow colonised.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Wieszaczewska, Faculty of History and Pedagogy, University of Wrocław, Uniwersytecki Square 1, 50-137 Wrocław

PhD student

scientific interests: education

References

Bachmann-Medick, D. (2016). Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze [Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture]. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Cassirer, E. (1998). Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury [An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture]. Warszawa: Czytelnik.

Copik, I. (2013). Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka [Pedagogy of place - local culture and the formation of the identity of modern man]. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Pedagogika

[Scientific Works of Academy of Jan Dlugosz in Czestochowa - Pedagogy], 22, 179-189.

Giroux, H. A., & Witkowski, L. (2010). Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej [Education and public sphere. Ideas and experience of radicalpedagogy]. Kraków: Impuls.

Godlewski, G. (2008). Animacja i antropologia: następna generacja [Animation and anthropology: next generation]. In: I. Kurz (Ed.), Lokalnie: animacja kultury/community arts [Local: cultural animation/community arts] (pp. 4-13). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Godlewski, G., (2005). Potężne zbiorniki znaczeń – wywiad z dr. Grzegorzem Godlewskim [Powerful tanks of meanings – interview with Grzegorz Godlewski PhD], Op.cit, 24-25. 6-7.

Grochowski, M. (2013). Wstęp do wydania polskiego [The introduction for polish edition]. In: Ch. Landry (Ed.), Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla innowatorów miejskich [Creative city. A toolkit for urban innovators] (pp. 9-22). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Hall, E. T. (1990). The Hidden Dimension. New York: Anchor Books.

Heidegger, M. (1975). Poetry, Language, Thought. New York: Harper Perennial.

Kędziorek, A., Springer, F., & Smaga, J. (2014). Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów [A home as an open space. The Hansens Szumin]. Kraków: Karakter.

Kłosowski, W. (Ed.). (2012). Kierunek kultura. Uwaga na podmioty! [The culture direction. Note the entities!]. Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia [Socio-cultural animation. Basic concepts and issues]. Warszawa: Centrum Animacji Kulturalnej.

Kurantowicz, E. (2006). Badacz i mała społeczność lokalna. Proces badania jako zmaganie się z granicami [The researcher and small local community. The research process as a struggle with boundaries]. In: M. Mendel (Ed.), Pedagogika miejsca [Pedagogy of space] (pp. 78-87).

Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE.

Litwinowicz, M. (2008). Kultura czynna [Active culture]. In: I. Kurz (Ed.), Lokalnie: animacja kultury/community arts [Local: cultural animation/cumminity arts] (pp. 15-34). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Markowski, M. P. (2011). Humanistyka: niedokończony projekt [Humanities. Unfinished project]. Testy Drugie, 6. 13-28.

Marszałek, M. (2007). Pamięć, meteorologia i urojenia. Środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka [Memory, meteorology and illusions. The Central European geopoetics of

Andrzej Stasiuk] . In: M. Czermińska, M. Meller, P. Fliciński (Eds.), Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych [Literature, culture and Polish language in contexts and contacts worldwide] (pp. 539-548). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Mendel, M. (2006). Pedagogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwe [Pedagogy of space and animation sensitive to place]. In: M. Mendel (Ed.), Pedagogika miejsca [Pedagogy of place] (pp. 21-37). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Męczkowska, A. (2006). Locus educandi: wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej [Locus educandi: on the problems of space in the pedagogical reflection]. Edukacja, 1. 20-32.

Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie [About homeland and nation]. Warszawa: PWN.

Althamer P., Stokfiszewski I., & Artur Żmijewski, Posłaniec, który nas budzi [The messenger, who wakes us up]. (2011). In: W. Kłosowski, (Ed.), Kierunek kultura. W stronę bardziej żywego uczestnictwa w kulturze [The culture direction. Towards more vivid participation in culture] (pp. 17-29), Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Rakowski, T. (Ed.). (2013). Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego [Etnography/animation/art. Unknown dimension of cultural development]. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Rybczyński, W. (2014). Jak działa architektura. Przybornik humanisty [How does the architecture work? The tools for humanist]. Kraków: Karakter.

Rybicka, E. (2008). Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich [From poetics to the politics of a place. Topographic turn in literature studies]. Teksty Drugie, 4, 21-38.

Soja, E. W. (1996). Thirdspace: Expanding the Geographical Imagination. Malden: Blackwell.

Springer, F. (2013). Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni [The bath with a collonade. Reports on Polish space]. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Tuan, Y. (2001). Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Węglarz, S. (2003). Karpaty jako pogranicze spotęgowane. Wstęp do karpatologii [Carpathians as a magnified borderland. Introduction to Carpathiology]. In: J. Kamocki, K. Kwaśniewicz, & A. Spis, Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce [Cultural and ethincal

borderlands in Poland] (pp. 23-24). Wrocław: Poslkie Towarzysztwo Ludoznawcze – Uniwersytet Wrocławski.

Witkowski, L. (2001). Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego [Duality in Bogdan Suchodolski pedagogics]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Downloads

Published

2016-09-10

How to Cite

Wieszaczewska, A. (2016). Spatial turn and animation practices inspired by cultural anthropology. Journal of Education Culture and Society, 7(2), 262–273. https://doi.org/10.15503/jecs20162.262.273