Symptoms of youth social maladjustment. New tendencies

Authors

  • Arkadiusz Kamiński Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20162.189.198

Keywords:

social maladjustment, social changes, posts for juveniles, disorder of behavioral disorder, demoralization, addictions

Abstract

The contemporary socioeconomic transformations in a fundamental way impinge on the shift of displaying social maladjustment among young people. The forms of social activities of, the adolescents undergo a transformation along with dynamics of the current social progress. Some youth, as a consequence of their behaviour and state of demoralization, become subjects of judicial proceedings and sanctions, such as residential rehabilitation or correctional centers. In order to capture the tendencies of youth’s social maladjustment a behavior research was carried out among 120 pupils sentenced by court to a youth care center. The author has undertaken a research indicating, the evolving modes of the youth’s social functioning and the diagnosed symptoms of their social maladjustment have been captured and researched by the author of this paper.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arkadiusz Kamiński, Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

PhD, assistant professor at the University of Wrocław, Poland

scientific interests: revalidation

References

Cekiera, Cz. (1979). Pojęcie i formy nieprzystosowania społecznego [The concept and forms of social maladjustment]. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 5. 5-12.

Farrington, D. (2007). Childhood risk factors and risk-facused perspective. In: M. Maguire, R. Morgan, R. & Reiner (Eds.). The Oxsford Handbook of Criminology (pp. 69-78). New York: OUP Oxford.

Grzegorzewska, M. (1964). Pedagogika specjalna [Special education]. Warszawa: PIPS.

Jaworska, A. (2008). O nowy paradygmat w wychowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie [A new paradigm in the education of socially maladjusted youth]. Opieka –Wychowania – Terapia, 3-4. 75-76.

Kelly, J. B. (2000). Children’s adjustment In conficetd and divorce: A decade review of research. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39. 45-53.

Klaus, W. (2009). Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich [The child before the court. Justice to the younger juvenile crime]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kryska, S. (2014). Młodzież niedostosowana społecznie kiedyś i dziś – porównanie skali zjawiska i charakterystyka niedostosowania społecznego [Socially unsuited young people then and now - a comparison of the situation and characteristics of social maladjustment]. In: I. Bieńkowska, & I. Fajfer-Kruczek (Eds.). Resocjalizacja, probacja, praca penitencjarna [Rehabilitation, probation, prison labor] (pp. 205-211). Cieszyn: Wydawnictwo ARKA.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich [The announcement of the Minister of Justice of January 25, 2002 on the publication of the consolidated text of the act on proceedings in juvenile cases] (2002). Dz. U. [Journal of Laws] 2002.11.109. Retrieved August 17, 2016, from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020110109.

Paszkiewicz, A. (2012). Moda na agresję - ustawki wśród młodzieży [Mode for aggression – riots among young people]. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 10. 155-156.

Pytka, L. (1997). Pedagogika resocjalizacyjna: Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne [Social Rehabilitation Pedagogy: Selected theoretical, diagnostic and methodical issue]. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach [Regulation of the Minister of National Education of 12 May 2011. On the types and detailed rules of operation of public institutions, the conditions of residence of children and youth in these facilities and the amount and rules of payment paid by parents for their children stay in these facilities] (2011). Dz. U. [Journal of Laws] 2011.109.631. Retrieved August 17, 2016, from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111090631.

Seligman, M. E. P., Walker, E. F., & Rosenhan D. L. (2003). Psychopatologia [Psychopathology]. Poznań: Zysk i Spółka.

Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich [The Act of 26 October 1982. Proceedings in juvenile cases] (1982). Dz. U. [Journal of Laws] 1982.35.228. Retrieved August 17, 2016, from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350228.

Downloads

Published

2016-09-10

How to Cite

Kamiński, A. (2016). Symptoms of youth social maladjustment. New tendencies. Journal of Education Culture and Society, 7(2), 189–198. https://doi.org/10.15503/jecs20162.189.198